top of page

INFORMATIEFICHE OVER DE ARCHITECT

Wij geven u als klant of kandidaat klant graag de informatie over onze onderneming die het Wetboek Economisch recht in artikel III-74 vraagt.  Deze informatie is op 07/08/2018 opgesteld.

Naam:  Kim Derom
Juridische vorm:  Eenmanszaak
Adres van het bureau:  Ganzemanstraat 3 b, 3040 Neerijse
Telefoon:  +32 (0)495 73 35 46
E-mail:  kimderom@gmail.com
Website:  www.kimderom.be
Ondernemingsnummer:  BE 0848.221.943

Professionele titel(s):  Architect
Land van toekenning van de titel:  België
Beroepsorganisatie:  Orde van Architecten van de provincie Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad, Havenlaan 86c bus 101 - 1000 Brussel

 

De architect is onderworpen aan de deontologische code van de Orde van de architecten. Deze is beschikbaar op de website www.architect.be.


ALGEMENE VOORWAARDEN

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze algemene voorwaarden, en betwistingen worden voor een Belgische rechtbank behandeld.  Bij de ondertekening buiten het bureau heeft de klant een herroepingsrecht gedurende 14 dagen, dat ons schriftelijk moet bereiken. 

Download de modelbrief hier.

 


Diensten

Volledige of gedeeltelijke architectuuropdracht bij bouw – renovatie – uitbreiding,


Ereloon: wijze van berekenen

 

We hanteren meerdere methodes in functie van de opdracht. Bij de contractbespreking maken we samen een keuze.


Ereloon voor de opdracht van het Bouwproject

Optie A
Het ereloon van de architect wordt volgens de effectieve tijdsduur van de prestaties en een eenheidskost bepaald.

Optie B
Het ereloon van de Architect wordt volgens de forfaitair ingeschatte tijdsduur van de hierboven genoemde taken en een eenheidskost bepaald.  De tijdsduur wordt forfaitair ingeschat.  Bijkomende opdrachten of onverwachte taken zullen op basis van de reële tijdsbesteding worden aangerekend.

Optie C
Het ereloon van de Architect wordt bepaald door een percentage op de globale werkelijke waarde van het Bouwproject, zonder taksen, d.w.z. op alle reële uitgaven tot de volledige voltooiing en de economische waarde van de eigen werken door de Bouwheer uitgevoerd.  Het ereloon wordt voorlopig berekend op basis van het Bouwbudget.  Het definitieve ereloon wordt berekend op de werkelijke kostprijs.

Optie D
Het ereloon van de Architect wordt bepaald door een percentage op het budget van het Bouwproject.  Meerwerken worden aan hetzelfde percentage aangerekend, minwerken niet.

Andere kosten
- Coördinatie van de verschillende aannemingen: 2 % van de werkelijke bouwkost;
- Bijkomende exemplaren van plannen, printkosten.

- Uitzonderlijke prestaties worden gerekend aan het in het contract bepaalde uurloon voor de bijkomende prestaties.
 

Betaaltermijn en -voorwaarden

De betalingen van het ereloon zullen geschieden binnen de vijftien kalenderdagen.  Een geprotesteerde ereloonnota dient binnen de acht dagen schriftelijk  ter kennis gebracht worden aan de architect, omvattende de reden van het protest.

Elke ereloonnota die niet betaald is binnen de 15 dagen wordt automatisch en van rechtswege met 3% verhoogd (met een minimum van € 25), als forfaitaire schadevergoeding en zonder ingebrekestelling, wegens het eenvoudig verstrijken van de termijn.  Tevens is een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd en worden alle inningskosten aangerekend (inningskantoor, deurwaarder, advocaat).
De architect is gerechtigd zijn prestaties op te schorten indien de ereloonstaten niet uiterlijk binnen de 45 dagen na toezending zijn betaald.


Verzekering

Een polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid is afgesloten bij Protect nv verzekeringsmaatschappij met adres te Jetse Steenweg 221 te 1080 Brussel, onder polisnummer 00/A.13660 en 00/R.13660.


Termijn

Adviezen worden gegeven binnen een periode van 30 dagen na het eerste onderhoud of plaatsbezoek.  Andere diensten worden per fase en voor het totale Bouwproject in de Architectuurovereenkomst in onderling overleg bepaald. 

Einde en verbreking van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt met de betaling van het saldo van het verschuldigde ereloon. 

Beide partijen kunnen in onderling akkoord de overeenkomst vroegtijdig beëindigen.  Bij vroegtijdige beëindiging door de opdrachtgever moet er een opzeggingsvergoeding betaald worden.

De overeenkomst kan door beide partijen ook ontbonden worden na ingebrekestelling bij een ernstige tekortkoming van de andere partij.

Toepasselijke wetgeving

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

Behalve in geval van hoogdringendheid, zullen de partijen zich onthouden elkaar te dagvaarden zonder een voorafgaande ingebrekestelling te hebben verricht.  De partijen zullen een conflict met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, minnelijk proberen op te lossen, al dan niet met behulp van derden.  De rechtbank van Leuven is bevoegd om de geschillen tussen de partijen te beslechten.

bottom of page